کد : 242کاسپین

کد : کاسپین سفید

کد : آپادانا221

کد : زاگرس قرمز

کد : کتیبه سفید

کد : زاگرس طوسی

کد : آفتاب

کد : آفتاب طوسی ثاب نخورده

کد : کتیبه آبی

کد : کتیبه طوسی

کد : کتیبه آجری

کد : کتیبه قرمز

کد : آفتاب ثاب نخورده قرمز

کد : ایساتیس A16

کد : آفتاب 218

کد : ایساتیس 221

کد : جزیره A16

کد : کویر 218

کد : جزیره 221

کد : کویر 2211. 100 % گونیا می باشد
2. محصولات در 6 مرحله ساب داده می شود
3. تمامی محصولات در سیستم اتاق بخار قرار می گیرد
4. سطح رویه آنها کاملا همگن می باشد
5. بدون تابیدگی و تلورانس ابعاد می باشد
6. موزائیک 3 مرحله ویبره داده شده و زیر 550 تن فشار پرس قرار می گیرد
7. دارای استاندارد 755 ایران و گواهینامه ISO 9001-2000 می باشد